Tiền không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ túi cổ đông sang túi chủ tịch

Tiền không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ túi cổ đông sang túi chủ tịch


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *